Rodo

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest BIURO TURYSTYKI KWALIFIOWANEJ ONDRASZEK, Andrzej Słota 43-400 CIESZYN, ul. Bobrecka 8.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • zawarcia i wykonania umowy o usługi turystyczne, w celu realizacji imprezy turystycznej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  • w celu obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO)
  • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  • marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

Dane osobowe będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów tj. na czas realizacji imprezy turystycznej, obowiązków prawnych i podatkowych, czas przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, momentu wycofania zgody.

Zgodnie z prawem , macie Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe, przeniesienia danych, w przypadkach określonych w RODO, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

Administrator danych oświadcza, że nie stosuje profilowania danych.

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

  • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. naszym agentom oraz dostawcom usług technicznych; podmiotom niezbędnym do realizacji usług turystycznych, towarzystwom ubezpieczeniowym.